Mały ZUS w 2019 r

Doczekaliśmy się już trzeciej ulgi w opłacaniu składek ZUS dla przedsiębiorców.
Od kilku lat przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą po spełnieniu określonych w przepisach warunków mogą przez 24 miesiące korzystać z tzw preferencji w opłacaniu składek do ZUS. Podstawa do naliczania składek społecznych wynosi tu 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.
Od maja 2018 r wprowadzono przepisy Prawo przedsiębiorcy , a co za tym idzie tzw ulge na start – czyli prawo do zwolnienia z opłacania składek społecznych przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.
Kolejnej ulgi doczekaliśmy się od 01 stycznia 2019 r. Tym razem dotyczy ona przedsiębiorców, którzy powinni opłacać tzw duzy ZUS. Podstawowym kryterium jest tutaj przychód w poprzednim roku podatkowym oraz prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG.
Ulgę tę będzie można stosować także po skorzystaniu z ulgi na start i preferencyjnych składek. Termin na złożenie zgłoszenia mija 8 stycznia.

Na czym polega „mały ZUS”

Mały ZUS to nowa ulga, która będzie dotyczyła małych firm, których przychody za ubiegły rok nie przekroczą 30 krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 przychody to 63 tys. zł). Ta ulga pozwoli płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenia społeczne, czyli: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe. Składka zdrowotna pozostanie – jak dotychczas – w pełnej wysokości.

Jakie warunki musisz spełnić?

 • Działalność gospodarcza musi być prowadzona na podstawie wpisu CEIDG.
 • Przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (Jeśli działalności była prowadzona cały rok to nie może przekroczyć 30 krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.), czyli w 2019 r limit przychodu za 2018 r wynosi 63 tyś zł.

Kiedy nie możesz skorzystać?

 • Z małego ZUS nie skorzystasz jeśli w poprzednim roku prowadziłeś firmę krócej niż 60 dni.
 • Jeśli rozliczałeś się w formie karty podatkowej i korzystałeś ze zwolnienia od podatku VAT.
 • Jeśli podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności.
 • Jeśli spełniasz warunki do opłacania preferencyjnych składek.
 • Jeśli wykonujesz pracę dla byłego bądź obecnego pracodawcy w takim samym zakresie, jak to robiłeś jako jego pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Jak długo można korzystać z Małego ZUS?

Z małego ZUS małe firmy będą mogły korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy.

Od jakiej podstawy będziemy płacić składki?

W przypadku korzystania z małego ZUS, przedsiębiorca może opłacać składki od najniżej podstawy wymiaru lub w kwocie wyższej. Warto tutaj pamiętać, że to w jakiej wysokości będziesz opłacać składki będzie miało wpływ na wysokość świadczeń z ZUS. Jeżeli wyliczona na podstawie twoich przychodów podstawa do opłacania składek ZUS będzie niższa niż minimalne wynagrodzenie ( w 2019 r 2250 zł. ) to również będziesz zwolniony z opłacania składek na Fundusz Pracy. A w takiej sytuacji – jeżeli po roku opłacania małego ZUS zamknąłbyś działalność gospodarczą, to nie będziesz miał prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

W okresie, w którym będziesz korzystać z „małego ZUS” możesz w poszczególnych miesiącach opłacać składki na ubezpieczenia od najniższej podstawy wymiaru bądź od kwoty wyższej.

Ważne! Wysokość kwoty, od której opłacasz składki ma wpływ na wysokość przysługujących Ci świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński.

Jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?

Podstawę wymiaru składek ustalisz w trzech krokach:

 1. Najpierw należy ustalić przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym według wzoru:
  Roczny przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym x 30

  Liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności

  Otrzymany wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.

 2. Następnie mnożymy przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, przez współczynnik, który został ogłoszony przez Prezesa ZUS w Monitorze Polskim. Na 2019 r. wynosi 0,5083. Otrzymany wynik zaokrąglamyj do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.
 3. Porównujemy otrzymany wynik do kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Najniższa podstawa wymiaru składek nie może być bowiem niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.

Jakie czekają nas obowiązki?

W przypadku gdy chcesz skorzystać z Małego ZUS od 1 stycznia 2019 r. będziesz mieć dodatkowe obowiązki:

 • obowiązek przekazania w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o najniższej podstawie wymiaru składek,
 • obowiązek przedstawienia na nasze żądanie dokumentów potwierdzających wysokość rocznego przychodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania. Jeśli tego nie zrobisz ZUS ustali z urzędu na cały rok podstawę wymiaru składek w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Czy można zrezygnować?

Zrezygnować z Małego ZUS możesz w każdym momencie. Pamiętaj Mały ZUS jestprawem, a nie obowiązkiem.

Ważne!
Rezygnacja jest nieodwołalna. Oznacza to, że za miesiąc, w którym zrezygnujesz oraz pozostałe miesiące kalendarzowe do końca danego roku kalendarzowego będziesz opłacał składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Jakie dokumenty zgłoszeniowe musisz złożyć jeśli chcesz skorzystać z Małego ZUS?

Powinieneś przekazać do ZUS:

 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r.
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokumenty te musisz przekazać w terminie 7 dni liczonymi od:

 • 1 stycznia (czyli do 8 stycznia 2019 r.) – jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r. albo też jeśli z końcem grudnia zakończyłeś okres ulgi „preferencyjne składki” (wyrejestruj się z ubezpieczeń z kodem 05 70 albo 05 72 i zgłoś z kodem 05 90 albo 05 92),
 • pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej,
 • pierwszego dnia, w którym będziesz spełniał warunki do korzystania z Małego ZUS (np. skończyłeś okres „preferencyjne składki” w trakcie roku).

Podstawa wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne

Mały ZUS nie dotyczy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Składki na ubezpieczenia zdrowotne będziesz opłacał od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. Ważne jest to aby pamiętać, że składki na ubezpieczenia zdrowotne płacimy w pełnej wysokości za każdy miesiąc, nawet jeśli w danym miesiącu pobieraliśmy zasiłek.